ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เถาหยวน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เถาหยวน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

เที่ยวต้หวัน ไทเป ไทจง เถาหยวน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป 101 อุทยานธรณี เย่หลิว โรงละครไถจง สือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย วัดหลงซาน


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เถาหยวน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
TW_VZ00054
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
27 ต.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
17,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินเถาหยวน(ไต้หวัน) - ไทจง -โรงละครแห่งชาติไถจง -ตลาดกลางคืน
 • วันที่

  2

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซังจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านอู่หลง -เมืองเถาหยวน - ตลาดกลางคืนเถาหยวน
 • วันที่

  3

  กรุงไทเป-ร้านพายสัปปะรด-อุทยานธนณีเย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 • วันที่

  4

  กรุงไทเป-ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน(ไต้หวัน)-สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ)

27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
เด็กมีเตียง
15,999
เด็กไม่มีเตียง
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
10,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
เด็กไม่มีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
11,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
เด็กมีเตียง
19,999
เด็กไม่มีเตียง
19,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
เด็กมีเตียง
17,999
เด็กไม่มีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
เด็กมีเตียง
18,999
เด็กไม่มีเตียง
18,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
13,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
เด็กมีเตียง
17,999
เด็กไม่มีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
เด็กมีเตียง
17,999
เด็กไม่มีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
เด็กมีเตียง
17,999
เด็กไม่มีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
เด็กมีเตียง
17,999
เด็กไม่มีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
เด็กมีเตียง
17,999
เด็กไม่มีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
เด็กมีเตียง
17,999
เด็กไม่มีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
12,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
เด็กมีเตียง
18,999
เด็กไม่มีเตียง
18,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
13,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
1,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
1,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
1,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
27,999
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 16,999 16,999 16,999 5,000 5,000 11,999 34
28 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 16,999 16,999 16,999 5,000 5,000 11,999 34
29 ต.ค. 66 - 01 พ.ย. 66 16,999 16,999 16,999 5,000 5,000 11,000 34
31 ต.ค. 66 - 03 พ.ย. 66 15,999 15,999 15,999 5,000 5,000 10,999 34
04 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 66 16,999 16,999 16,999 5,000 5,000 11,999 34
06 พ.ย. 66 - 09 พ.ย. 66 15,999 15,999 15,999 5,000 5,000 10,999 34
07 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66 15,999 15,999 15,999 5,000 5,000 10,999 34
08 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 16,999 16,999 16,999 5,000 5,000 11,999 34
11 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 16,999 16,999 16,999 5,000 5,000 11,999 34
13 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66 15,999 15,999 15,999 5,000 5,000 10,999 34
14 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66 15,999 15,999 15,999 5,000 5,000 10,999 34
17 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 16,999 16,999 16,999 5,000 5,000 10,999 34
20 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66 15,999 15,999 15,999 5,000 5,000 10,999 34
21 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66 16,999 16,999 16,999 5,000 5,000 11,999 34
25 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 16,999 16,999 16,999 5,000 5,000 11,999 34
27 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 15,999 15,999 15,999 5,000 5,000 10,999 34
28 พ.ย. 66 - 01 ธ.ค. 66 16,999 16,999 16,999 5,000 5,000 11,999 34
03 ธ.ค. 66 - 06 ธ.ค. 66 19,999 19,999 19,999 5,000 5,000 14,999 34
04 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 66 17,999 17,999 17,999 5,000 5,000 12,999 34
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 18,999 18,999 18,999 5,000 5,000 13,999 34
11 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 17,999 17,999 17,999 5,000 5,000 12,999 34
12 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 17,999 17,999 17,999 5,000 5,000 12,999 34
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 17,999 17,999 17,999 5,000 5,000 12,999 34
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 17,999 17,999 17,999 5,000 5,000 12,999 34
18 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 17,999 17,999 17,999 5,000 5,000 12,999 34
19 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 17,999 17,999 17,999 5,000 5,000 12,999 34
20 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 18,999 18,999 18,999 5,000 5,000 13,999 34
25 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 26,999 26,999 26,999 1,000 5,000 21,999 34
27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 28,999 28,999 28,999 1,000 5,000 23,999 34
30 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 32,999 32,999 32,999 1,000 5,000 27,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน