ทัวร์ญี่ปุ่น PRO FUKUOKA KITAKYUSHU YUFUIN FREE DAY5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO FUKUOKA KITAKYUSHU YUFUIN FREE DAY5วัน 3คืน

เที่ยวญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู ยูฟูอิน วัดนันโซอิน ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ ปราสาทโคคุระ ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคิรัน ช้อปปิ้งย่านเทนจิน ลาลาพอก กันดั้ม


ทัวร์ญี่ปุ่น PRO FUKUOKA KITAKYUSHU YUFUIN FREE DAY5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
JP_VZ00082
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
20 ต.ค. 66 - 24 ก.พ. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  สนามบินฟุกุโอกะ -วัดนันโซอิน-ศาลเจ้ามิยากิดาเกะ ปราสาทโคคุระ-คิตะ คิวชูเอาท์เลต
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคินริน-ศาสเจ้าดาไซฟุ-ศาลเจ้าคามาโดะ ดิวตี้ฟรี -ลาลาพอร์ต
 • วันที่

  4

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (NO BUS)
 • วันที่

  5

  สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
34,999
เด็กมีเตียง
34,999
เด็กไม่มีเตียง
34,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
28,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
1,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 34,999 34,999 34,999 6,900 1,000 28,999 34
10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 26,999 26,999 26,999 6,900 1,000 20,999 34
16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 26,999 26,999 26,999 6,900 1,000 20,999 34
28 พ.ย. 66 - 02 ธ.ค. 66 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
04 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 66 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
09 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
02 ก.พ. 67 - 06 ก.พ. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
09 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34
24 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 1,000 21,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน