ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 5คืน

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 5คืน

เที่ยวเยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 5คืน มิวนิก ชวานเกา อิสระชมวิวปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทโฮเฮน มิวนิก มาเรียนพลัสซ์ มิวนิก ฮัลล์สตัทท์ ซาร์ลบรูกส์ สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ ซาร์ลบรูกส์ อินส์บรูกส์ หลังคาทองคำ ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหิน สะพานไม้ชาเปล ลูเซิร์น ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเก้น เบียล อินเทอร์ลาเก้น เบิร์น ซูริค


ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 5คืน
รหัสทัวร์
DE_WY00053
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
08 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Oman Air
ราคาเริ่มต้น
73,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต- มิวนิก
 • วันที่

  2

  มิวนิก - ชวานเกา – อิสระชมวิวปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทโฮเฮน - มิวนิก - มาเรียนพลัสซ์
 • วันที่

  3

  มิวนิก – ฮัลล์สตัทท์ - ซาร์ลบรูกส์ - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเกไทรย์เดอกาสเซอ
 • วันที่

  4

  ซาร์ลบรูกส์ – อินส์บรูกส์ - หลังคาทองคำ - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้ชาเปล
 • วันที่

  5

  ลูเซิร์น - ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น - เบียล
 • วันที่

  6

  อินเทอร์ลาเก้น – เบิร์น - ซูริค - ท่าอากาศยานซูริค
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

08 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
73,999
เด็กมีเตียง
73,999
เด็กไม่มีเตียง
73,999
พักเดี่ยว
17,000
จอยแลนด์
56,111
Group Size
23 ท่าน

ผู้ใหญ่
74,999
เด็กมีเตียง
74,999
เด็กไม่มีเตียง
74,999
พักเดี่ยว
17,000
จอยแลนด์
56,111
Group Size
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
85,555
เด็กมีเตียง
85,555
เด็กไม่มีเตียง
85,555
พักเดี่ยว
19,000
จอยแลนด์
67,777
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
85,555
เด็กมีเตียง
85,555
เด็กไม่มีเตียง
85,555
พักเดี่ยว
19,000
จอยแลนด์
67,777
Group Size
21 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
08 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 73,999 73,999 73,999 17,000 - 56,111 23
22 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 74,999 74,999 74,999 17,000 - 56,111 24
27 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 85,555 85,555 85,555 19,000 - 67,777 25
29 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 85,555 85,555 85,555 19,000 - 67,777 21

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน